UFABETWINS

UFABETWINS ฟิฟ่า 21 จ่ายส่วยให้ผู้เล่นที่ถูกสังหาร

UFABETWINS  คิเยน ปริ้น  เป็นนักฟุตบอลอายุ 15 ปีในสถาบันการศึกษาของสโมสรควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ส

UFABETWINS ในลอนดอนเมื่อเขาถูกฆาตกรรมอย่างอนาถนอกโรงเรียน สิบห้าปีต่อมา ฟิฟ่า 21

จะแสดงความระลึกถึงความทรงจำของเขาด้วยการนำความเหมือนของเขาเข้ามาในเกม
ปรินซ์ซึ่งสัญญาในช่ว งเยาว์วัยทำให้เขา มีแนวโน้ม าจะเป็ นผู้สมัครเล่นระดับชาติ

ในปีนี้จะมีเพื่ อนร่วม ชั้ น 30 คนที่ไ ม่ได้ แทง เขา ในหัว ใจ ในปี 2549 สำนัก ข่าวรอย  เตอร์ รายงา  นสตูดิโอ

พิเศษ Framestore และที ม นักวิ ทยาศาส  ร์จากมหาวิทยาลัย แบ  รดฟอร์ดพยายามจินตนาการ

ว่าเจ้าชายจะมี หน้าตาอย่าง  รเมื่ ออายุ 30 ปีจากนั้นทำงา  นร่วมกับ EA Sports เพื่อนำเข้าสู่ FIFA 21

โมเ ด  ลในเกมของ Prince จะสว มหมายเลข 30    บนเสื้อเพื่อแสดงอายุของเขา

UFABETWINS

ปรินซ์ซึ่งสัญญาในช่วงเยาว์วัยทำให้เขามีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้สมัครเล่นระดับชาติในปีนี้จะมีเพื่อนร่วมชั้น 30 คน

ที่ไม่ได้แทงเขาในหัวใจในปี 2549 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานสตูดิโอเทคนิคพิเศษ Framestore

แ ละ ม ทย าส  ร์จากมห าวิทยาลัย แ บรดฟอร์ด พ ยายา  มจินตนาการ  ว่าเจ้าชายจะมีห าตา อย่างไร

เมื่ออายุ 30 ปี  จากนั้นทำงาน  ร่วมกับ EA Spo rts เพื่อนำเข้าสู่ FIFA 21 โมเดลในเกมของ Prince

จะสว  มหมายเล  ข 3 0 บนเ สื้อเพื่อแสดง  อายุของเขา

ควีนส์ปา  ร์คเรนเจ ร์สจะเซ็นสั ญากับเจ้าชา ยอีกค รั้งใน วันอัง คารซึ่งเ ป็นวัน ครบ  รอบ 15 ปีของการเสียชีวิต

พ่อของ เจ้ าชาย อดีตนั กมวย ดร. มาร์ คป รินซ์ ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ Kiyan Prince https://www.ufabetwins.com/

UFABETWINS

เพื่อต่อต้านคว  ามรุนแรงของเ าวชนในสห ราชอ าณาจั กร ดร. ปรินซ์และมูลนิธิ

ได้ทำง า นเ พื่อพิมพ์ภา พเ หมือนของ Kiya n บ นป้ายโฆษณาและ  แคมเปญโฆษณา

ทั้งเพื่อร  ะลึกถึง  Kiyan และ สร้างความ ตระหนั ถึงข้อความต่อ ต้านค วามรุน  แรงของมูลนิธิ

Sean Dyche ยอมรับว่าเขา “ปลื้ม” เสมอที่ได้รับการเชื่อมโยงกับงานอื่น ๆ ในพรีเมียร์ลีก

ท่ามกล างก ารคาด เดาว่ าเขาอ าจอยู่ในรา ยชื่อตั วเลือกของค ริส ตัลพาเลซ เพื่อแทนที่รอยฮอดจ์สัน

พาเลซประ กาศเมื่อเช้ าวัน อังคารว่ าเวลาของฮอ ดจ์สัน ที่เซลเฮิร์ สต์พ าร์คจะจบลงหลังจาก

เกมสุดท้ าย ของฤดู กาล กับลิเวอ ร์พูล ที่แอนฟิล ด์ซึ่งจะสิ้นสุ ดการ ครองราชย์สี่ปี ในลอนดอนใต้

สิ่งที่พ ระเ จ้าวา งไว้ในใจข องฉันตั้งแ  ต่แรกคือลูกชาย ของคุณ จะไม่ตายอ ย่าง ไ ร้เหตุผล” ดร. ปรินซ์กล่าวกับรอยเตอร์

อดีตนักฟุ ตบอลแล ะผู้อำน วยก  าร QPR ของฟุตบอล Les Ferdinand กล่าวว่า Kiyan Prince

ปรากฏ ตัวในเกมจะ ช่วย ห้ามปรา มผู้เ ล่นเยาว ชนค นอื่น ๆ จากอาชญากรรมรุนแรง

“คนพวกนี้ ส่วนใหญ่คน รุ่นนี้เล่ นฟีฟ่า พวก เขาจะ ได้ เห็น Kiyan และถ้าสิ่งนั้นสามารถเปลี่ยน

ความคิด ของพวกเ ขาได้ ก็จะเป็นประโยชน์” เขากล่าว บ้านผลบอล